Kristin Kolb
KI | AI
64 H × 88 cm (mit Rahmen | framed)